Winterprogramma is rond.

De vergadering begint om 20.00 uur maar jullie zijn van harte welkom
vanaf 19.30 uur voor koffie en om even gezellig bij te praten.

Agenda ledenvergadering MTC Roden 07 maart 2018

Opening;

1. Vaststellen Agenda

2. Ingekomen stukken en mededelingen

3. Goedkeuring verslag ALV 2017 opgemaakt door Heleen Gunnink

4. Financieel Verslag over 2017 en begroting 2018 door Harry Waninge

5. Kascommissie verslag en verkiezing ..

6. (her)Kiezen Bestuursleden
• Aftredend Margrietha niet herkiesbaar
. Kandidaten worden nadrukkelijk opgeroepen te reageren.

7. Verslag Evenementen Commissie (klus wordt nu gezamenlijk geklaard)
• Evenementen 2017 evaluatie
• Kalender 2018, aanvullingen..?? Voorrijders..?? Of voor welke evenementen gaan we echt….??? Opkomst lager als 5 is eigenlijk niet fair tegen over de organisatorische inzet

8. Verslag Webmaster

9. Voortbestaan MTC ivm dalend ledenaantal en afnemende opkomsten

10. Rondvraag en afsluiting